• Hw$S>m>iXoeH$a Jm¡S$ ~«m÷U gh`moJ, S>m>o§[~dcr

    Kudaldeshkar Gaud Brahman Sahayog, Dombivli

    Registration No. A 877, Thane.

काळाचे भान राखून मार्गक्रमण करित असताना समाजातील विविध घटकांविषयी बांधिलकी दाखवून त्यांची उन्नत्ती साधण्यासाठी सतत कार्यरत असणारी संस्था.

संस्थेचे उपक्रम