कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण सहयोग, डोंबिवली

(Registration No. A 877, Thane)
पत्ता: कुडाळदेशकर भवन, प्लॉट नं. ३८, डोंबिवली को.ऑप.हौ.सो, राजाजी रोड, गल्ली नं. १, रामनगर, डोंबिवली-पूर्व, जि. ठाणे ४२१ २०१
संपर्क: ९९२०७०२३७५ | ७०२१७५२९२६ / ई-मेल: kdgbdombivli@gmail.com

वैद्यकिय मदत

कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण सहयोग, डोंबिवली गरीब आणि गरजू रुग्णांकरीता वैद्यकीय मदत निधी उपलब्ध करून देते. सरकारी,धर्मादाय किंवा खाजगी रुग्णालयात उपचार घेणारे रुग्ण ज्यांना वैद्यकीय खर्च भागवणे कठीण जाते अश्या व्यक्ती या वैद्यकीय मदतीसाठी अर्ज करू शकतात.

वैद्यकिय मदत